پرتال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ : تا
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
برگزار کننده :
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیتبرگزارکننده 
B1-99-12
ارائه مطالب MS OFFICE POWERPOINT
ارائه مطالب MS OFFICE POWERPOINT(مجازی)
24 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
756سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-13
اصول سازماندهی محیط کار5s
اصول سازماندهی محیط کار5s(مجازی)
16 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
924سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-14
مدیریت استرس
مدیریت استرس(مجازی)
8 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
930سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-17
مدیریت تعارض
مدیریت تعارض(مجازی)
8 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
939سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-18
مدیریت زمان
مدیریت زمان(مجازی)
16 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
929سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-19
مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی(مجازی)
24 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
932سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-53
فن اداره جلسات
فن اداره جلسات(مجازی)
16 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
924سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-56
آیین نگارش و مکاتبات اداری
آیین نگارش و مکاتبات اداری(مجازی)
16 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
919سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-62
استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایل ها MS WINDOWS
استفاده از کامپیوتر ومدیریت فایل ها MS WINDOWS(مجازی)
24 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
763سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
B1-99-63
واژه پردازها MS OFFICE WORD
واژه پردازها MS OFFICE WORD(مجازی)
24 ساعت

قابل پرداخت : 150,000
773سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ثبت نام
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۹ ردیف
راهنما
دوره های قابل ارایه در زمان و مکان درخواستی